استخدام نیروی انسانی در مجموعه صنایع غذایی پدیدار

بهره مندی از نیروی انسانی هوشمند و سرمایه انسانی مستعد، راز اصلی رویارویی با چالش ها است. بر همین اساس صنایع غذایی پدیدار، نیروی انسانی را مهمترین سرمایه سازمان دانسته که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی به اهدافش دارد. مدیریت سرمایه های انسانی پدیدار با شایسته سالاری و طراحی سازمانی یادگیرنده، خود را